Naar een algemene snelheidslimiet van 30 km/u in de bebouwde kom? - Deel 2

Tijdstip: 11:15

Sprekers: SWOV, ANWB, Walraad Verkeersadvisering, Mobycon en DTV Consultants

Er is een toenemende interesse en bereidheid om de snelheidslimiet in de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/uur. Een lagere snelheidslimiet is niet alleen uit veiligheidsoogpunt goed maar ook uit milieuoogpunt (minder geluidhinder en uitstoot gassen). SWOV heeft onlangs een rapport afgerond waarin de voor- en nadelen van zo’n snelheidsverlaging worden beschreven: het aantal verkeersslachtoffers zal er door gaan dalen (20-30%) en het autoverkeer zal meer geconcentreerd worden op de hoofdwegen waar de limiet 50 km/uur of hoger is. 

Op korte termijn is een limietwijziging nadelig omdat veel straten nog niet zijn aangepast aan de lagere limiet waardoor de gereden snelheden nauwelijks zullen gaan dalen. Het is wellicht beter eerst te streven naar een situatie waarin niemand meer hoeft te fietsen op een rijbaan waar gemotoriseerd verkeer 50 km/uur mag rijden. Dat betekent dat de limiet omlaag moet als er geen ruimte in een straat is voor een fietspad. Pas als deze wijzigingen zijn doorgevoerd zou een algemene snelheidslimiet van 30 km/uur haalbaar en effectief zijn.

Deze kwestie zal worden besproken in een workshop met organisaties en bedrijven die zich richten op verkeerskwesties in de bebouwde kom: gedacht wordt aan vertegenwoordigers van gemeenten, vervoersbedrijven, belangenorganisaties en adviesbureaus. Peter van der Knaap (SWOV) zal de workshop begeleiden.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Snelheid in het verkeer