Veilig verkeer is norm(aal)!

Tijdstip: 11:45 - paper presentaties 2

Spreker: Richard van de Werken (Hastig)

Waar er voor andere effecten van het verkeerssysteem zoals geluid en luchtkwaliteit duidelijke normen zijn, ontbreken zulke normen voor veiligheid van het verkeerssysteem. Er is zelfs geen universele maat om de verkeersveiligheid uit te drukken. Het rijk werkt bijvoorbeeld wel met risico-cijfers voor hun rijkswegen, gebaseerd op dodelijke- of letselongevallen en de voertuigprestatie. Daarmee is nog geen norm vastgelegd, maar het maakt het wel mogelijk om wegen onderling te vergelijken.

Voor het onderliggende wegennet is deze vergelijking ook heel interessant. De verspreide ligging van locaties waar ongevallen gebeuren en het ontbreken van gegevens over de voertuigprestatie maakten dat tot nu toe onmogelijk. Met het beschikbaar komen van van big data is daar verandering in gekomen. Na een eerste pilot in twee gemeenten in Friesland is een methodiek ontwikkeld om een risico-indicator per wijk per snelheidsregiem uit te rekenen. De methodiek is zo gemaakt dat deze relatief ongevoelig is voor registratiefouten in de data, die nu eenmaal voorkomen.

Inmiddels is deze methodiek beschikbaar voor gemeenten en andere wegbeheerders in 11 van de 14 provincies en vervoerregio’s. Daarmee ontstaat steeds meer vergelijkingsmateriaal tussen gebieden. dat kan helpen om de gewenste norm te vinden.
De eerste indruk is dat (interactie) complexiteit in 30 km-gebieden en het ontbreken van goede fietsvoorzieningen bij 50 km-wegen van grote invloed zijn op het risico-cijfer.

Met een risicogestuurde aanpak moet het lukken om een norm op te stellen. Dan wordt het uitstippelen van effectief beleid en het inzetten van gerichte maatregelen een stuk eenvoudiger.


SPV thema: Veilige infrastructuur, Technologische ontwikkelingen, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer