Verkeersles als onderdeel van Sociale Fiets Infrastructuur

Tijdstip: 12:15 - paper presentaties 3

Spreker: Angela van der Kloof (Mobycon)

In Nederland werken we aan een zo veilig mogelijke fysieke fietsinfrastructuur die mensen uitnodigt om er gebruik van te maken. Wij betogen dat er naast de fysieke fiets infrastructuur ook een sociale fiets infrastructuur is. Deze draagt er onder andere aan bij dat kinderen leren fietsen. In ons paper presenteren we onze case study naar verkeerslessen op basisscholen. Hierin maken we zichtbaar welke actoren, materialen en activiteiten er op basisscholen betrokken zijn bij het uitvoeren van verkeerslessen. Vervolgens reflecteren we hierop en schetsen contouren van de sociale fiets infrastructuur.

De case study betreft een selectie van 42 beschrijvingen van verkeerslesprogramma’s voor basisonderwijs die onderdeel uitmaken van de Toolkit Permanente Verkeerseducatie van CROW (zomer 2018). Deze beschrijvingen zijn geanalyseerd met de ‘lens’ van Social Practice Theory: de praktijken van verkeerslessen zijn centraal gezet en er ontstaat een overzicht van gangbare praktijken, actoren, kennis en vaardigheden, materialen en achterliggende betekenissen. In de reflectie komen vervolgens de onderliggende aannames naar voren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanname dat kinderen van hun ouders leren fietsen, of de aanname dat er voldoende ouders zijn die kunnen en willen meehelpen op school om het programma uit te voeren en dat deze ouders ook de capaciteiten hebben om deze rol te vervullen – zonder dat er expliciet gemaakt wordt wat dat dan is en hoe ouders dat kunnen doen.

Het gecreëerde overzicht en de reflectie bieden inspirerende stof voor een gesprek over fiets- en verkeerseducatie voor kinderen in Nederland. Dat gesprek trappen we graag af tijdens het NVVC.


SPV thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer