Langzaam verkeer in Amsterdam komt in conflict, hoe kan je dit verbeteren?

Tijdstip: 11:15

Spreker: Liselotte van den Berg (Arcadis)

In Amsterdam is sprake van een sterke toename van het aantal fietsers en voetgangers terwijl de ruimte beperkt is. Een belangrijke opgave hierin is het borgen van de verkeersveiligheid. Specifiek op geregelde kruisingen komen grote stromen langzaam verkeer elkaar tegen, wat leidt tot fiets-fiets en fiets-voetgangersconflicten.
Wij hebben onderzoek gedaan naar het effect van verschillende klein- en grootschalige maatregelen om het aantal en de ernst van de conflicten te verminderen. Het gedrag van verkeersdeelnemers hebben we onderzocht door te kijken naar de mate waarin afwijkend voorrangsgedrag en conflicten voor kwamen. De 6 kleinschalige maatregelen richtte zich op het aanpassen van de infrastructuur om de geldende voorrangsregeling te verduidelijken of om te draaien. Deze zijn gerealiseerd in praktijk en geanalyseerd middels een 0- en 1-metingen. De 4 grootschalige maatregelen richtte zich op het verminderen van het aantal ontmoetingen of helemaal weghalen van conflictpunten door het anders inrichten van de VRI-regeling. Hiervoor is het gedrag op referentielocaties beschouwd en zijn daarnaast de effecten op de verkeersafwikkeling onderzocht.

De resultaten van dit onderzoek presenteren wij graag op het NVVC waarbij we een doorkijk geven naar wat dit betekent voor andere wegbeheerders (gemeenten). Een paar opvallendheden geven we u alvast:

- Een kleinschalige maatregel zorgde voor meer afwijkend voorrangsgedrag maar minder conflicten.
- Een grootschalige maatregel kende wel 14% roodlicht negatie en kwam 9% van de fietsers in de doorgaande richting in conflict met kruisend langzaam verkeer.
- Het kleinschalige maatregel resulteerde in zowel meer als minder conflicten afhankelijk van de gefaciliteerde richting.


SPV thema: Kwetsbare verkeersdeelnemers, Onervaren verkeersdeelnemers, Rijden onder invloed, Snelheid in het verkeer, Afleiding in het verkeer, Verkeersovertreders