Hoe veilig zijn de dwarsprofielen van onze 80km/uur wegen?

Waarom deze sessie?

Stroomwegen hebben uitsluitend de functie stromen. Dat gebeurt met redelijk hoge snelheden, dus hebben wegbeheerders de neiging zich streng aan de HWO-normen te houden. Geen wegbeheerder zal er langzaam verkeer op toelaten of erfaansluitingen toestaan. Bovendien zijn dit vaak wegen die als stroomweg nieuw zijn aangelegd. Daar waar echt niet aan het HWO te voldoen is, wordt de stroomweg afgewaardeerd tot GOW-80. Daardoor zijn stroomwegen, afgezien van het feit dat er twee uitvoeringsvormen (autosnelweg en autoweg) zijn, redelijk uniform.

 

Erftoegangswegen hebben uitsluitend de functie uitwisselen, en kenmerken zich juist door het afwezig zijn van kenmerken van de 'hogere' categorieën. Daardoor zijn ook deze redelijk uniform (met name in wat je er allemaal niet aan kenmerken zult vinden).

 

De GOW'n zijn qua duurzame verkeersveiligheid de lastigste categorie, alleen al door het feit dat ze de combinatie van stromen en uitwisselen moeten faciliteren (functioneel nadeel t.o.v. SW en ETW). Bovendien is het een bonte vergaarbak van (soms zeer) oude wegen met lintbebouwing en erfaansluitingen, met bomen erlangs  en binnen het profiel van vrije ruimte; rijdt op een groot aandeel noodgedwongen (en in toenemende mate) landbouwverkeer (-TK-motie Sander de Rouwe van 6/11/2013!!); zijn het afgewaardeerde autowegen en vrijwel nooit echt als GOW aangelegde wegen.

 

Enkelbaans gebiedsontsluitingswegen met een snelheidslimiet van 80 km/uur (GOW80-wegen) behoren tot de onveiligste wegen in Nederland. Dit heeft te maken met een combinatie van factoren, waaronder het ontwerp en de ruimtelijke inpassing van deze wegen. Ontwerprichtlijnen dienen ertoe om een gewenst of minimaal verkeersveiligheidsniveau van wegen te waarborgen. Helaas worden  ontwerprichtlijnen om diverse redenen in de praktijk lang
niet altijd aangehouden.

 

In de Richtlijnen voor het Ontwerp van Niet-Autosnelwegen (RONA) uit 1986 is de verhardingsbreedte 7,20m en hebben de rijstroken ieder een breedte van 3,10 m. Met de komst van het nieuwe Handboek Wegontwerp (HWO) in 2002 is bij 80km/uur gebiedsontsluitingswegen de dubbele as-markering met een tussenruimte van 0,80m geïntroduceerd en is de verhardingsbreedte opgerekt naar 7,50 m. Hierdoor hebben de rijstroken ieder een breedte van 2,75 m gekregen. In de publicatie  over Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK) uit 2004 staat dezelfde indeling van de verhardingsbreedte. In het Handboek Wegontwerp 2013 Gebiedsontsluitingswegen wordt nog steeds dezelfde indeling van de verhardingsbreedte aangehouden.

 

RONA dwarsprofiel 1986

 

 

HWO dwarsprofiel 2013

 

 

 

 

 

Onderzoek van de SWOV en ANWB heeft aangetoond dat veel 80km/uur provinciale GOW's niet voldoen aan de minimum dwarsprofieleisen van het HWO. Bovendien behoren zij tot de onveiligste wegen in Nederland en derhalve pleiten deze organisaties pleiten voor een verruiming van het dwarsprofiel. Sommige provinciale wegbeheerders zijn van mening dat de huidige streefprofielen (uit het HWO) voldoende veilig zijn en dat een verruiming niet aan de orde is.

 

Omdat de discussie rondom het ideale dwarsprofiel van de gebiedsontsluitingsweg erg actueel is, en omdat verschillende organisaties daar heel verschillend over denken, willen wij in
deze sessie proberen om te komen tot een gezamenlijke aanpak. In de discussie willen wij ons niet alleen richten op enkele elementen maar op het dwarsprofiel als geheel, dit omdat bij de (her)indeling van de verhardingsbreedte is het gehele dwarsprofiel, dus inclusief de obstakelvrije zone van belang is. Daarbij speelt ook natuurlijk de functie van de weg in het netwerk.

 

Voor wie is deze sessie bedoeld?

De sessie is bedoeld voor wegbeheerders; verkeerskundigen, ontwerpers, onderzoekers en kennisinstituten. Daarbij willen wij aangeven dat 80km/uur niet louter een probleem van de provincies is. De meeste provinciale wegen zijn gebiedsontsluitingswegen, maar niet alle gebiedsontsluitingswegen zijn provinciaal, dus zijn ook personen die te maken hebben met rijks- en gemeentelijk 80km/uur wegen welkom deel te nemen in de discussies.

Wat gaan we doen?

Wij gaan op zoek naar een oplossing om de onveilige 80km/uur wegen in Nederland aan te pakken. Dit aan de hand van een boeiende presentatie gevolgd door discussies die worden gefaciliteerd door een aantal stellingen. Ter introductie presenteren wij een integraal verhaal over dwarsprofielen van gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom waar wetenschappelijk onderzoek naar duurzame verkeersveiligheid, richtlijnen verkeer/vervoerinfrastructuur, integraal verkeersbeleid en wegbeheer en de praktijk allemaal aan de orde komen. Na de inleidende presentatie presenteren wij een aantal prikkelende stellingen waar u op kunt stemmen. Daarna worden deze besproken en aan het eind stemmen we weer. Bent u benieuwd naar de stellingen kunt hieronder voorbeelden zien en waarop u kunt stemmen.

 

{jvotesystem poll=|3|}

{jvotesystem poll=|4|}

{jvotesystem poll=|5|}

{jvotesystem poll=|6|}

{jvotesystem poll=|7|}

 

Tot slot presenteren wij een stappenplan om te komen tot een uniforme aanpak voor de onveiligheid op 80km/uur wegen. Deze gaat u als deelnemer invullen.

Wie zijn er betrokken?

De sessie wordt georganiseerd door de SWOV, ANWB, CROW en het IPO.

Activiteiten vóór 24 april

Stemmen op stellingen, presentatie afronden, resultaten stemming presenteren.