Het vergevingsgezinde fietspad: van idee naar praktijk

Waarom deze sessie?

Aan de verkeersveiligheid van fietsers valt nog het nodige te verbeteren. Dat geldt zeker ook voor oudere fietsers die opvallend vaak betrokken zijn bij enkelvoudige fietsongevallen. Ongevallen waarbij een fietser ten val komt of botst zonder dat daarbij een andere verkeersdeelnemer betrokken is. In het project Het Vergevingsgezinde Fietspad wordt onderzocht hoe het aantal enkelvoudige ongevallen op fietspaden verlaagd kan worden. Hoe kun je door aanpassingen van de fietsinfrastructuur het gedrag van fietsers veiliger maken. En hoe kun je daarbij optimaal rekening houden met oudere fietsers? 

In de eerste fase van het project is veel data verzameld over fietsgedrag in relatie tot kenmerken van fietspaden. Op basis van deze gegevens zijn ideeën ontwikkeld. Een deel van deze ideeën wordt in 2014 als praktijkpilot uitgetest op vrijliggende fietspaden en de effecten ervan worden geëvalueerd. Een ander deel is minder geschikt gebleken om binnen de kaders van het project in de praktijk te testen, maar wordt wel verondersteld kansrijk te zijn. Voor beide typen ideeën is het van belang een goed beeld te hebben van succesfactoren voor de toepassing van de ideeën in de praktijk. Vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers vanuit het ontwerp en de inrichting van het fietspad is daarbij het primaire criterium, maar er spelen ook andere criteria met betrekking tot verkeerskundige, stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing (zoals: comfort, aantrekkelijkheid, beleving, duurzaamheid, sociale en economische waarde etc.). 

In deze sessie zullen ideeën voor de realisatie van het vergevingsgezinde fietspad vanuit meerdere perspectieven en disciplines worden bekeken. Vanuit het idee dat een integrale benadering een succesvolle toepassing in de praktijk van de meest kansrijke ideeën zal bevorderen.

 

Zie ook www.vergevingsgezindefietspad.nl

 

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Een ieder die de verkeersveiligheid van fietsers, en met name ook oudere fietsers, een warm hart toedraagt én graag mee wil denken met nieuwe ideeën en hoe we die ideeën zo goed mogelijk in de praktijk gerealiseerd kunnen krijgen.

Wat gaan we doen?

De sessie start met een korte inleiding met enkele highlights uit het project tot nu toe (focus op resultaten 'natuurlijk fietsen' en de geïnitieerde pilots) en toelichting op de casus. De casus bestaat uit een voorbeeldtraject waarop ideeën voor invulling van het vergevingsgezinde fietspad worden getoond.

Je neemt deelt aan stakelholdergroep waarmee je de casus helpt door te werken. De groepen zullen worden gelabeld als specifieke stakeholder groep, zoals bijvoorbeeld: fietser algemeen, oudere fietser, wegbeheerder (verkeerskundig/landschappelijk), verzekeraar, marktpartij (leverancier verharding/markering etc.). De deelnemers aan de groepen hoeven in werkelijkheid niet per se deel uit te maken van de betreffende stakeholdergroep. Het kan juist verfrissende ideeën opleveren als mensen door de bril van een andere stakeholder het probleem bekijken.

De sessie wordt afgesloten met een korte plenaire presentatie van de uitkomsten van de casus.

Wie zijn er betrokken?

Bij de voorbereiding zijn diverse projectpartners direct betrokken: Royal HaskoningDHV (penvoerder),  Fietsersbond, provincies Overijssel en Fryslân. De overige partners zijn indirect betrokken: Politie IJsselland, Rijksuniversiteit Groningen, provincie Utrecht, gemeenten Zwolle en Leeuwarden.

Activiteiten vóór 24 april

Voorafgaand aan het NVVC heeft een eerste inventarisatie en selectie van kansrijke ideeën plaatsgevonden. Hierin zijn vertegenwoordigers van wegbeheerders en fietsers betrokken. Leidend hierin was de mate waarin de ideeën voldoen aan de vier onderliggende verkeersveiligheids-componenten van het vergevingsgezinde fietspad. Daarbij is onderscheid gemaakt in: maatregelen die in de praktijkpilots getest worden en maatregelen die niet/minder geschikt zijn voor een pilot op korte termijn, maar desondanks wel kansrijk.

Door in de sessie de projectideeën vanuit meerdere perspectieven te bekijken, zullen de ideeën beter gaan aansluiten bij daadwerkelijke toepassingen in de praktijk.