Hoe rigide moeten we omgaan met de basiskenmerken wegontwerp?

Wij worden vaak geconfronteerd met wensen van wegbeheerders om voorzieningen te realiseren die je volgens de Basiskenmerken Wegontwerp helemaal niet zou moeten willen. De meest voorkomende wensen zijn het toepassen van fietsstroken op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom, een fietsoversteek in de voorrang over een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en het toepassen van een gelijkvloerse oversteek over een wegvak van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom.

Op basis van eigen onderzoek laten we zien hoe verschillende wegbeheerders met deze situaties omgaan. We tonen verschillende praktijkoplossingen en gaan met elkaar in discussie over de veiligheid hiervan. Mogelijk leidt dit tot aanbevelingen om aanpassingen in de Basiskenmerken Wegontwerp aan te brengen.