Fietsersbond SPI

Verkeersveiligheid is een groot en belangrijk thema. Als we landelijk kijken naar de aantallen slachtoffers in het verkeer valt het op dat met name het aantal gewonde fietsers jaar op jaar toeneemt, ondanks dat de blackspots inmiddels zijn aangepast. Daarmee is het ook lastiger geworden om aan te geven op welke plekken doeltreffende maatregelen getroffen moeten worden om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Wel kennen we een aantal factoren die leiden tot een grote kans op ongevallen. Van paaltjes op het fietspad tot uitgesteld onderhoud van het wegdek, dan de afwezigheid van straatverlichting tot een hoge snelheid van het autoverkeer.

De Fietsersbond heeft in de Safety Performance Index voor de Fiets zeventien infrastructurele  risicofactoren gecombineerd, om zo te komen tot een categorisering van het fietsnetwerk. Op basis van gegevens uit de database van de Fietsersbond Routeplanner is pilot een risicokaart gegenereerd voor het fietsnetwerk. Deze risicokaart kan gebruikt worden als middel om werkzaamheden te prioriteren en te bepalen waar middelen doelmatig ingezet kunnen worden om de kans op ongevallen terug te brengen. Per wegvak kan ingezoomd worden op de specifieke kenmerken, zodat bepaald kan worden welke maatregelen een veiligheidsverhogend effect zullen ressorteren.

Een presentatie van dit product dat snel inzetbaar is overal in Nederland.